හැම පරාජයක් පිටුපසම ජයග්‍රහණයක් තියෙන්න පුළුවන් – ජනප්‍රිය ලේඛිකා දිල්රුක්ෂි ගමගේ

අලුත්ම නවකතාව ගැන කතා කළොත් ප්‍රධාන චරිතය ඇස් අන්ධ වුණු ගෑනු ළමයෙක්. අන්ධ වුණත් ලස්සන යුවතියක්.එයාට සිද්ද වෙච්ච අසාධාරණකම් එක්ක, හැල හැප්පීම් ගොඩකට මුහුණ දීලා ජීවිතේ ජය ගන්නවා. ජයග්‍රාහී චරිත ගැනමයි කතා කරන්නේ? අපි සමාජේට දෙන්න ඕනේ පරාජිත චරිතයකට වඩා ජයග්‍රාහී චරිත ගැන.අපි කියනවනේ හැම පරාජයක් පිටුපසම ජයග්‍රහණයක් තියෙන්න පුලුවන් කියලා. මම කැමැති ධනාත්මකව කතා …

හැම පරාජයක් පිටුපසම ජයග්‍රහණයක් තියෙන්න පුළුවන් – ජනප්‍රිය ලේඛිකා දිල්රුක්ෂි ගමගේ Read More »